کمیته تخنیکی تدوین ستندرد های مدیریت کیفیت TC2

Moasaq_admin
Sat, Jul 25 2020 8:25 AM
کمیته تخنیکی تدوین ستندرد های مدیریت کیفیت TC2

کمیته تخنیکی تدوین ستندرد های مدیریت کیفیت (TC#2) به تاریخ 23/4/1399 پنچاه و نهمین جلسه خویش را تحت ریاست انجنیر حبیب الرحمن (رحمت) در تالار کنفرانس های ریاست تدوین و ترویج ستندرد ها و کود های ملی ساختمانی دایر نمود.
در این جلسه بالای مسوده ستندرد مدیریت دارایی، سیستم های مدیریت، الزامات (INSO-ISO-550001) کار صورت گرفته که این ستندرد الزامات مورد نیاز را برای ایجاد، اجرا، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت دارایی مشخص مینماید. ستندرد متذکره میتواند توسط هر سازمان و یا اداراه به منظور مدیریت دارایی استفاده گردد و همچنان میتواند به منظور توانمند سازی سازمان و هم ردیف بودن و یکپارچگی سیستم مدیریت دارایی با الزامات سیستم مدیریت مرتبط طراحی شده است.

Latest news

Mon, Aug 03 2020 11:28 AM
Background image

National Flag Day was celebrated at the Afghan National Standards Authority.

National Flag Day was celebrated at the Afghan National Standards Authority.

Afghan National Standards Authority celebrated National Flag Day

The National Standards Authority. . .

Thu, Apr 23 2020 5:19 PM
Background image

ANSA leadership Message of Ramadan 2020

The National Office of Standards congratulates all the religious people of Afghanistan on the holy month of Ramadan, the spring of the Quran, the month of romantic worship, mystical. . .

Wed, Nov 13 2019 2:57 PM
Background image

The Authority to stabilize the quality of petroleum products was entrusted to the National Authority of Standards


In accordance with the Presidential Decree and the decision of the Honorable Commission of National Procurement Authority, a Board with the competence of the National Authority of. . .

BACK TO NEWS

کمیته تخنیکی تدوین ستندرد های مدیریت کیفیت TC2

The subscription service is currently unavailable. Please check again later.