مقاله های علمی اداره ملی ستندرد

اداره ملی ستندرد جهت فهم بیشتر هموطنان عزیز در مورد بخش های تخنیکی فعالیت های لابراتوار های مرکزی به مقالات متعدد ذیل میپردازد.

شماره عنوان مقاله نویسنده تاریخ نشر دانلود فایل
1 تاریخچه علم اندازه گیری آمریت مترولوژی 5-8-1399 برای دانلود کلیک نمائید
2 ستندرد و ستندرد سازی منحیث یک اصل اساسی در رشد متداوم اقتصادی ریاست تدوین ستندردها 12-8-1399 برای دانلود کلیک نمائید
         

مقاله های علمی اداره ملی ستندرد