تماس با ما

هموطنان عزیز میتوانند به بخش های مربوطه اداره ملی ستندرد افغانستان متوصل شوند

# اداره شماره تماس ایمیل آدرس
۱ دفتر رئیس عمومی   DG@ansa.gov.af
  سخنگو اداره 0730444497 s.mirzad@ansa.gov.af
۲ دفتر ریاست عمومی اداری و امور مالی 0202320116  mwahid.noori@ansa.gov.af
۳ دفتر ریاست عمومی تخنیکی 0202321045 tech.ddg@ansa.gov.af
۴ ریاست دفتر 020230118 masoud.jalal@ansa.gov.af
۵ ریاست تدوین ستندردها و کودهای ساختمانی 0202320119 g.hamgam@ansa.gov.af
۶ ریاست منابع بشری 0202321050 hrd@ansa.gov.af
۷ ریاست پلان و پالیسی 0202321046 plan@ansa.gov.af
۸ ریاست اداری و امور مالی # finance.admin@ansa.gov.af
۹ ریاست ارزیابی مطابقت 0202320115 conf.assessment@ansa.gov.af
۱۰ آمریت اطلاعات و ارتباط عامه 0202321048

press@ansa.gov.af / h_bresh@yahoo.com

۱۱ آمریت مترولوژی 0787710850 r.khademi@ansa.gov.af
۱۲ آمریت نورم 0788729295 norm@ansa.gov.af
۱۳ آمریت جندر 0784100530 gender@ansa.gov.af
۱۴ آمریت تدارکات 0202321051 baratiferoz@gmail.com
۱۵      
۱۶      
۱۷      
۱۸      
۱۹      
۲۰      

 

شخص مسؤل اطلاع رسانی اداره ملی ستندرد (انسا)

دانلود قانون اطلاع رسانی

دانلود فورم تقاضای اطلاعات

 

 

34.542943553263, 69.30001437664

معلومات برای تماس

پارک های صنعتی، سرک کابل - جلال آباد
2321048 20 (0) 93+
info@ansa.gov.af

تماس با ما