دست آورد های عمده اداره ملی ستندرد

دست آورد های عمده اداره ملی ستندرد

دانلود لینک

تفاهم نامه اداره ملی ستندرد با  اتحادیه ملی زعفران کاران افغانستان

دانلود لینک

تجهیزات لابراتوار آزمایش قالین

 

دست آورد های عمده اداره ملی ستندرد