منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۷ - ۱۳:۵۴
Background image

در رابطه به اعلان (۴) بست چهارم اداره ملی ستندرد

بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت ج ا . ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلانات قبلی اداره ملی ستندرد بست های ذیل را از طریق رقابت آزاد استخدام می نماید.

انضمام نامه هذا اعلان بست متذکره را از تاریخ 1398.5.6 الی 1398.5.16 مدت 10 یوم کاری از طریق وب سایت خویش به اعلان سپرده تا واجدین شرایط فورم در خواستی را حضوری یا از طریق وب سایت ذیل www.ansa.gov.af  دریافت نمایند و . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۶ - ۱۰:۴۶
Background image

در رابطه به اعلان سه بست چهارم اداره ملی ستندرد

منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت ج ا . ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلانات قبلی اداره ملی ستندرد بست های ذیل را از طریق رقابت آزاد استخدام می نماید.

ان . . .

بسته شده Show all

دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۷ - ۱۳:۵۴

در رابطه به اعلان (۴) بست چهارم اداره ملی ستندرد

بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت ج ا . ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلانات قبلی اداره ملی ستندرد بست های ذیل را از طریق رقابت آزاد استخدام می نماید.

ا . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۶ - ۱۰:۴۶

در رابطه به اعلان سه بست چهارم اداره ملی ستندرد

منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت ج ا . ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلانات قبلی اداره ملی ستندرد بست های ذیل را از طریق رقابت آزاد استخدام می نماید.

ان . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۴ - ۱۱:۵۹

اعلان کاریابی

در رابطه به اعلان دو بست سوم اداره ملی ستندرد

منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت ج ا . ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلانات قبلی اداره ملی ستندرد بست های . . .