اسناد تقنینی

قوانین، پالیسی ها، طرزالعمل ها، اساسنامه ها، ستراتیژی ها و رهنمود ها

پلان ستراتیژیک دانلود فایل
پلان ستراتیژیک به زبان دری برای دانلود کلیک نمائید
پلان ستراتیژیک به زبان پشتو برای دانلود کلیک نمائید
پلان ستراتیژیک به زبان انگلیسی برای دانلود کلیک نمائید

 

 

قوانین دانلود فایل
قانون ستندرد ملی برای دانلود کلیک نمائید
قانون اساسی افغانستان  برای دانلود کلیک نمائید
 قانون مطبوعات برای دانلود کلیک نمائید
قانون کار  برای دانلود کلیک نمائید
قانون جدید تدارکات  برای دانلود کلیک نمائید
قانون کارکنان خدمات ملکی  برای دانلود کلیک نمائید
قانون دسترسی به اطلاعات برای دانلود کلیک نمائید
   

 

طرزالعمل ها دانلود فایل
طرزالعمل تدوین ستندرد ها برای دانلود کلیک نمائید
طرزالعمل تدارکات برای دانلود کلیک نمائید
لیست ستندرد های ملی  برای دانلود کلیک نمائید

 

اساسنامه ها  دانلود فایل
   
   
   

 

ستراتیژی ها دانلود فایل
   
   
   

 

 

رهنمود ها دانلود فایل
رهنمود ایمیل های رسمی انسا برای دانلود کلیک نمائید
   
   

 

 

 

اسناد تقنینی