د مټرولوژۍ چوپړتیاوې

د مټرولوژۍ د قانون پر بنسټ لاندې چوپړتیاوې د مټرولوژۍ په برخه کې واړندې کېږي.

  • د نوعیت تایید
  • لومړی او پرله پسې تایید
  • عیارول
  • ترمیم
  • د نوعیت له تایید پرته په یادو مواردو کې د خصوصي سکټور لپاره د اجازه لیک صادرول

 

د مټرولوژۍ چوپړتیاوې