Media Gallery

ملاقات هیئات رهبری اداره ملی ستندرد (انسا) با اداره نفت و گاز در حضور نماینده گان اداره محترم امور در مورد حکم مقام ریاست جمهوری، تعمیل هدایت جلسه (175) کمیسیون تدارکات ملی و فیصله (3004) کمیسیون تدارکات ملی اولین جلسه مشترک به منظور تعمیل حکم مقام عالی ر

Report of the fifteenth anniversary of the adoption of the constitution and the commemoration week of the constitution

گزارش محفل پانزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی و هفته گرامیداشت از قانون اساسی

Test Gallery