خدمات مترولوژی

براساس قانون مترولوژی خدمات ذیل عنقریب در بخش مترولوژی  در بخش مترولوژی ارائه میگردد.

  • تایید نوعیت
  • تایید اولیه و مجدد
  • عیارسازی:
  • ترمیم
  • صدور اجازه نامه برای سکتور خصوصی در موارد یادشده به استثناء تایید نوعیت

خدمات مترولوژی