در رابطه به اعلان پنج بست چهارم آمریت ستندرد فراه، هرات و ننگرهار مربوط اداره ملی ستندرد

admin_omid
Mon, Aug 26 2019 2:21 PM
در رابطه به اعلان پنج بست چهارم آمریت ستندرد فراه، هرات و ننگرهار مربوط اداره ملی ستندرد

Publish Date

Closing Date

بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت ج ا . ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلانات قبلی اداره ملی ستندرد بست های ذیل را از طریق رقابت آزاد استخدام می نماید.

۱- بست چهارم مدیر عمومی تصدیق اسناد مربوط آمریت ستندرد فراه (اعلان بار اول)

۲- بست چهارم مدیر عمومی تصدیق اسناد اسلام قلعه مربوط آمریت ستندرد هرات (اعلان بار اول)

۳- بست چهارم مدیر عمومی لابراتوار مواد ساختمانی مربوط آمریت ستندرد هرات (اعلان بار اول)

۴- بست چهارم کارشناس لابراتوار مواد نفتی آمریت ستندرد ننگرهار (اعلان بار اول)

۵- بست چهارم مدیر عمومی تصدیق اسناد مربوط آمریت ستندرد ننگرهار (اعلان بار اول)

انضمام نامه هذا اعلان بست متذکره را از تاریخ ۱۳۹۸/۵/۳۱ الی ۱۳۹۸/۶/۱۲ مدت 10 یوم کاری از طریق وب سایت خویش به اعلان سپرده تا واجدین شرایط فورم در خواستی را حضوری یا از طریق وب سایت ذیل www.ansa.gov.af  دریافت نمایند و بعد از خانه پری با اسناد لازم به ایمیل آدرس اداره ملی ستندرد hrd@ansa.gov.af و کاپی آنرا به ایمیل آدرس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی csc.ansa@iarcsc.gov.af  که در فورم درخواستی نیز تذکر یافته ارسال نماید.

 در صورت ضرورت در مورد جزیات بست ها به شماره های 0700074326، 0774456111 تماس حاصل و معلومات ارایه خواهد فرمود.

شماره

عنوان وظیفه

بست

تعداد بست

اعلان

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 

دانلود لایحه وظایف

1

بست چهارم مدیر عمومی تصدیق اسناد مربوط آمریت ستندرد فراه

4

1

بار اول

۳۱/۵/۱۳۹۸

۱۲/۶/۱۳۹۸

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

2

بست چهارم مدیر عمومی تصدیق اسناد اسلام قلعه مربوط آمریت ستندرد هرات

4

1

بار اول

۳۱/۵/۱۳۹۸

۱۲/۶/۱۳۹۸

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

   3 بست چهارم مدیر عمومی لابراتوار مواد ساختمانی مربوط آمریت ستندرد هرات     بار اول ۳۱/۵/۱۳۹۸ ۱۲/۶/۱۳۹۸

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

   4 بست چهارم کارشناس لابراتوار مواد نفتی آمریت ستندرد ننگرهار     بار اول ۳۱/۵/۱۳۹۸ ۱۲/۶/۱۳۹۸

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

   5 بست چهارم مدیر عمومی تصدیق اسناد مربوط آمریت ستندرد ننگرهار     بار اول ۳۱/۵/۱۳۹۸ ۱۲/۶/۱۳۹۸

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

در رابطه به اعلان پنج بست چهارم آمریت ستندرد فراه، هرات و ننگرهار مربوط اداره ملی ستندرد