شورای عالی ستندرد

شورای عالی ستندرد در سال 1389 بتاسی از حکم ماده هشتم قانون ستندرد سازی تحت ریاست مقام محترم معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردید، در آغاز این شورا تشکل از معینان مسلکی وزارت های اقتصاد، تحصیلات عالی، مالیه، رئیس بورد ملی دوا و غذای وزارت صحت عامه، رواسای عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست، اکادمی علوم، اداره ملی ستندرد، اتاق تجارت و صنایع بود که سکرتریت شورا را معاون تخنیکی اداره ملی ستندرد و معاونیت آنرا وزیر تجارت و صنایع به عهده داشت.

بعداز انفاذ قانون جدید ستندرد سازی در سال 1390 شورای عالی ستندرد با عضویت رئیس عمومی اداره ملی ستندرد بحیث معاون، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه، معین وزارت اقتصاد معین تحصیلات عالی، معین وزارت زراعت آبیاری و مالداری، معین وزارت مخابرات، معین شهرسازی و مسکن، معین فواید عامه، معین صحت عامه، معین تجارت و صنعت، معین ترانسپورت، معین مخابرات، رئیس عمومی اکادمی علوم، رئیس اداره حفاظت محیط زیست، شاروالی کابل، معاون اداره ملی ارگان های محل، رئیس هیئت مدیره اتاق تجارت به حیث اعضا و معاون تخنیکی اداره ملی ستندرد بحیث منشی تحت ریاست جلالتمآب محترم قانون پوه سرور دانش معاون مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان  ایجاد،  مطابق ماده نهم قانون ستندرد این شورا وظایف ذیل را دارد.

 1. تصویب استراتیژی و پالیسی های عمومی اداره ملی ستندرد، و نظارت از تطبیق آن
 2. تصویب ستندرد ها و کود های ملی ساختمانی و نورمها
 3. تائید و طرح مقررات تخنیکی و ارائیه آن جهت تصویب به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان
 4. تصویب پلان های سالانه اداره ملی ستندرد
 5. تصویب قیمت ستندرد ها و کود های ملی ساختمانی و سایر نشرات قابل فروش
 6. تصویب لوایح و طرزالعمل های مربوط

این شورا از بدو تاسیس خویش تا اکنون 26 جلسه را تدویر نموده، و به تعداد 617 ستندرد ملی، بتعداد 6 کود ملی ساختمانی و  پلان استراتیژیک اداره ملی ستندرد برای سالهای 1390الی 1394 را تصویب نموده است.

دست آورد های عمده ریاست تدوین ستندرد ها و کود های ملی ساختمانی

 • تدوین و طی مراحل617  ستندرد ملی در (11)  سکتور، و تصویب آن توسط شورای عالی ستندرد منحیث ستندرد های ملی
 • تدوین 6  کود ملی ساختمانی ( کود ملی ساختمان، کود ملی مهندسی، کود ملی ستندرد دیزاین هندسی شاهراه و سرک، کود ملی انکشاف شهری، کود ملی دیزاین پل و پلچک بخش اول و دوم و کود ملی استفاده موثر از انرژی در ساختمان) که بر زبان های دری و انگلیسی چاپ و قابل دسترس است.
 • به راه اندازی سیمینار ها و ورکشاپ های تخنیکی و آگاهی دهی در مرکز و ولایات اضافه تر از 20 برنامه
 • تدوین و ترتیب چاپ واژه نامه ستندرد به تیراژ 1000 جلد
 • ترتیب و چاپ لست ستندرد ها به تیراژ 1000 جلد
 • طرح چاپ بروشور های معلوماتی بوکلیت های در زمینه ستندرد ها و کود های ملی ساختمانی تحت عناوین مختلف که هر یک آن به  تیراژ 1000 ها جلد گردید
 • طرح چاپ بنر ها به مناسبت های مختلف مانند تجلیل از روز جهانی ستندرد، سیمینار ها برنامه های آموزشی و ورکشاپ ها
 • توزیع ستندرد های ملی و کود های ساختمانی به اثر تقاضای ادارات دولتی و سکتور خصوصی که تا الحال به تعداد 2359 جلد ستندرد ها و 734 جلد کود های ملی ساختمانی  در سکتور های مختلف بدسترس متقاضیان قرار داده شده است.
 • طرح و ترتیب اسپات های تلویزیونی جهت آگاهی عامه در زمینه ستندرد ها و کود های ملی ساختمانی
 • نشر اسپات های تلویزیونی در شبکه های تصویری جهت آگاهی عامه در زمینه ستندرد ها و کود های ملی ساختمانی
 • طرح کلیپ های صوتی جهت آگاهی عامه در زمینه ستندرد ها و کود های ملی ساختمانی
 • نشر کلیپ های صوتی در شبکه های صوتی جهت آگاهی عامه در زمینه ستندرد ها و کود های ملی ساختمانی
 • تدویر جلسات کمیته های تخنیکی طبق پلان
 • تدویر جلسات شورای عالی ستندرد
 • تجلیل از روز جهانی ستندرد
 • براه اندازی پروگرام های آموزشی برای اتاق تجارت زنان و اتاق های تجارت و صنایع
 • امضا تفاهمنامه های همکاری با ادارات دولتی و سکتور خصوصی
 • اشتراک کارمندان ریاست تدوین ستندرد ها و کود های ملی ساختمانی در پروسه تدوین ستندرد سازی منطقوی و بین المللی (SARSO, ISO . SMIIC)
 • اشتراک و سهم گیری فعال کارمندان ریاست تدوین ستندرد ها در جلسات سازمان های منظقوی و بین المللی   (SARSO, ISO . SMIIC)

و سایر فعالیت های یومیه ریاست تدوین ستندرد ها و کود های ملی ساختمانی طبق پلان مرتبه و هدایت مقام محترم رهبری اداره ملی ستندرد افغانستان