شورای عالی ستندرد

شورای عالی ستندرد در سال 1389 بتاسی از حکم ماده هشتم قانون ستندرد سازی تحت ریاست مقام محترم معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردید، در آغاز این شورا تشکل از معینان مسلکی وزارت های اقتصاد، تحصیلات عالی، مالیه، رئیس بورد ملی دوا و غذای وزارت صحت عامه، رواسای عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست، اکادمی علوم، اداره ملی ستندرد، اتاق تجارت و صنایع بود که سکرتریت شورا را معاون تخنیکی اداره ملی ستندرد و معاونیت آنرا وزیر تجارت و صنایع به عهده داشت.

بعداز انفاذ قانون جدید ستندرد سازی در سال 1390 شورای عالی ستندرد با عضویت رئیس عمومی اداره ملی ستندرد بحیث معاون، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه، معین وزارت اقتصاد معین تحصیلات عالی، معین وزارت زراعت آبیاری و مالداری، معین وزارت مخابرات، معین شهرسازی و مسکن، معین فواید عامه، معین صحت عامه، معین تجارت و صنعت، معین ترانسپورت، معین مخابرات، رئیس عمومی اکادمی علوم، رئیس اداره حفاظت محیط زیست، شاروالی کابل، معاون اداره ملی ارگان های محل، رئیس هیئت مدیره اتاق تجارت به حیث اعضا و معاون تخنیکی اداره ملی ستندرد بحیث منشی تحت ریاست جلالتمآب محترم قانون پوه سرور دانش معاون مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان  ایجاد،  مطابق ماده نهم قانون ستندرد این شورا وظایف ذیل را دارد.

  1. تصویب استراتیژی و پالیسی های عمومی اداره ملی ستندرد، و نظارت از تطبیق آن
  2. تصویب ستندرد ها و کود های ملی ساختمانی و نورمها
  3. تائید و طرح مقررات تخنیکی و ارائیه آن جهت تصویب به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان
  4. تصویب پلان های سالانه اداره ملی ستندرد
  5. تصویب قیمت ستندرد ها و کود های ملی ساختمانی و سایر نشرات قابل فروش
  6. تصویب لوایح و طرزالعمل های مربوط

این شورا از بدو تاسیس خویش تا اکنون 26 جلسه را تدویر نموده، و به تعداد 617 ستندرد ملی، بتعداد 6 کود ملی ساختمانی و  پلان استراتیژیک اداره ملی ستندرد برای سالهای 1390الی 1394 را تصویب نموده است.

شورای عالی ستندرد