تماس با ما

هموطنان عزیز میتوانند به بخش های مربوطه اداره ملی ستندرد افغانستان متوصل شوند

# اداره   شماره تماس ایمیل آدرس
۱ دفتر رئیس عمومی الحاج ملا فیض الله تمیم   DG@ansa.gov.af
  سکرتریت ریاست عمومی حکمت الله سمیر 0783016800  
۲ دفتر ریاست عمومی اداری و امور مالی مولوی عطاءالله فرید 0202320116  
۳ دفتر ریاست عمومی تخنیکی مفتی محمد حامد 0202321045 tech.ddg@ansa.gov.af
۴ ریاست دفتر  مولوی وحید احمد بدری 020230118 #
۵ ریاست تدوین ستندردها و کودهای ساختمانی انجنیر غلام سرور همگام 0202320119 g.hamgam@ansa.gov.af
۶ آمریت عمومی منابع بشری # 0202321050 hrd@ansa.gov.af
۷ ریاست پلان و پالیسی رحمت الله ولی 0202321046 plan@ansa.gov.af
۸ ریاست اداری و امور مالی مفتی عبدالحکیم # finance.admin@ansa.gov.af
۹ ریاست ارزیابی مطابقت مفتی فضل الرحمن منصور  0202320115

conf.assessment@ansa.gov.af

۱۰ آمریت اطلاعات و ارتباط عامه عاشق الله وزیر 0202321048

press@ansa.gov.af

۱۱ آمریت مترولوژی # # r.khademi@ansa.gov.af
۱۲ آمریت نورم عبدالمجید معروف خیل 0788729295 norm@ansa.gov.af
۱۳ آمریت جندر   # gender@ansa.gov.af
۱۴ آمریت تدارکات فیروز براتی 0202321051 baratiferoz@gmail.com
۱۵        
۱۶        
۱۷        
۱۸        
۱۹        
۲۰        

 

شخص مسؤل اطلاع رسانی اداره ملی ستندرد (انسا)

دانلود قانون اطلاع رسانی

دانلود فورم تقاضای اطلاعات

 

 

34.542943553263, 69.30001437664

معلومات برای تماس

پارک های صنعتی، سرک کابل - جلال آباد
2321048 20 (0) 93+
info@ansa.gov.af

تماس با ما