تماس با ما

هموطنان عزیز میتوانند به بخش های مربوطه اداره ملی ستندرد افغانستان متوصل شوند

# اداره شماره تماس ایمیل آدرس
۱ دفتر رئیس عمومی   DG@ansa.gov.af
۲ دفتر معینیت امور اداری و مالی 0202320116 obaid.shahzad@ansa.gov.af
۳ دفتر معینیت تخنیکی 0202321045 m.zaland@ansa.gov.af
۴ ریاست دفتر 020230118 cos@ansa.gov.af
۵ ریاست تدوین ستندردها و کودهای ساختمانی 0202320119 g.hamgam@ansa.gov.af
۶ ریاست منابع بشری 0202321050 hrd@ansa.gov.af
۷ ریاست پلان و پالیسی 0202321046 plan@ansa.gov.af
۸ ریاست اداری و امور مالی # finance.admin@ansa.gov.af
۹ ریاست ارزیابی مطابقت 0202320115 m.amin@ansa.gov
۱۰ آمریت اطلاعات و ارتباط عامه 0202321048

press@ansa.gov.af / h_bresh@yahoo.com

۱۱ آمریت مترولوژی 0787710850  
۱۲ آمریت نورم 0788729295  
۱۳ آمریت جندر 0784100530  
۱۴ آمریت تدارکات 0202321051 baratiferoz@gmail.com
۱۵      
۱۶      
۱۷      
۱۸      
۱۹      
۲۰      

 

شخص مسؤل اطلاع رسانی اداره ملی ستندرد (انسا)

دانلود قانون اطلاع رسانی

دانلود فورم تقاضای اطلاعات

 

 

34.542943553263, 69.30001437664

معلومات برای تماس

پارک های صنعتی، سرک کابل - جلال آباد
2321048 20 (0) 93+
info@ansa.gov.af

تماس با ما