در رابطه به اعلان (2) بست مرکزی اداره ملی ستندرد

admin_omid
شنبه ۱۳۹۸/۶/۳۰ - ۱۰:۵۷
در رابطه به اعلان (2) بست مرکزی اداره ملی ستندرد

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

در رابطه به اعلان (2) بست مرکزی اداره ملی ستندرد

بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت ج ا . ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلانات قبلی اداره ملی ستندرد بست های ذیل را از طریق رقابت آزاد استخدام می نماید.

انضمام نامه هذا اعلان بست متذکره را از تاریخ 1398/6/21الی 1398/7/3مدت 10 یوم کاری از طریق وب سایت خویش به اعلان سپرده تا واجدین شرایط فورم در خواستی را حضوری یا از طریق وب سایت ذیل www.ansa.gov.af  دریافت نمایند و بعد از خانه پری با اسناد لازم به ایمیل آدرس اداره ملی ستندرد hrd@ansa.gov.af و کاپی آنرا به ایمیل آدرس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی csc.ansa@iarcsc.gov.af  که در فورم درخواستی نیز تذکر یافته ارسال نماید.

 در صورت ضرورت در مورد جزیات بست ها به شماره های 0700074326، 0774456111 تماس حاصل و معلومات ارایه خواهد فرمود.

شماره

عنوان وظیفه

بست

تعداد بست

اعلان

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 

دانلود لایحه وظایف

1

بست سوم، متخصص تدوین ستندرد های نساجی و چرم

3

1

بار اول

۲۱/۶/۱۳۹۸

۳/۷/۱۳۹۸

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

  2 بست چهارم، مفتش تصدیق نامه کیفی محصول   4  1 اعلان مجدد ۲۸/۶/۱۳۹۸ ۵/۷/۱۳۹۸

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف