آمریت تثبیت نورم اداره ملی ستندرد معیار مصرف تیل 1 عراده تراکتور شرکت دولتی نفت و گاز را تعین کرد.