گالری رسانه

برنامه آموزشی در رابطه به حقوق زن در اداره ملی ستندرد تدویر یافت.

په سټنډرډ ملي اداره کې د ښځو د حقوقو اړوند غونډه جوړه شوه.

A Training program on women's rights was held at the National Standards Authority.

A committee for the compiling of distribution procedure of certification mark was established.

د تصدیق کوونکي نښان د وېش د طرزالعمل د تدوین کمېټه ایجاد شوه.

کمیته تدوین طرزالعمل توزیع علامت تصدیق دهی ایجاد گردید.

World Standard Day and Quality Week were celebrated.

د سټنډرډ نړیواله ورځ او د کیفیت اونۍ ولمانځل شوه.

از روز جهانی ستندرد و هفته کیفیت تجلیل به عمل آمد.

نظارت روزانه و دقیق، اطمینان از ارایه خدمات

دیدار رئیس عمومی اداره ملی ستندرد با معاون دوم رئیس جمهور

د سټنډرډ ملي ادارې لوی رییس د ولسمشر له دویم مرستیال سره لیدنه وکړه.

Afghanistan National Standards Authority Director General Meets Vice President Sarwar Danish.

A meeting of the leadership board of the National Standards Authority was held

د سټنډرډ ملي ادارې د رهبرۍ پلاوي غونډه ترسره شوه

جلسه هیئت رهبری اداره ملی ستندرد برگزار گردید

Pagination

گالری رسانه