گالری رسانه

اداره ملی ستندرد در مورد دستآورد های و فعالیت های سال 1398 خود به ملت گزارش دهی نمود.

د سټنډرډ ملي ادارې د 1398 کال د خپلو لاسته راوړنو او فعالیتونو په اړه ولس ته راپور ورکړ.

اداره ملی ستندرد در مورد دستآورد های و فعالیت های سال 1398 خود به ملت گزارش دهی نمود.

Afghan National Standards Authority reported on its achievements and activities in the year 1398 to the nation.

په سټنډرډ ملي اداره کې د ښځو نړیواله ورځ ولمانځل شوه.

International Women's Day was celebrated at the National Authority of Standards.

اداره ملی ستندرد از روز جهانی زن تجلیل بعمل آورد.

هیئت نظارتی کمیسیون دسترسی به اطلاعات از اداره ملی ستندرد بازدید به عمل آورد.

معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د کمیسیون د نظارت بورډ له سټنډرډ ملي ادارې څخه لیدنه وکړه.

The Supervisory Board of the Commission on Access to Information visited the Afghanistan National Standards Authority.

A coordination meeting was held with the concerned departments to review and implement the national export strategy.

د صادراتو د ملي سټراتیژۍ د تطبیق او بیا کتنې په اړه د اړونده ادارو د همغږۍ غونډه ترسره شوه.

جلسه همآهنگی ادارات ذیدخل در مورد بازنگری و تطبیق استراتیژی ملی صادرات تدویر یافت.

13 days Training Program for (ISO 22000-2018) and (ISO 19011- 2018) started at Afghanistan National Standard Authority (ANSA)

په سټنډرډ ملي اداره کې د (ISO 22000-2018) او (ISO 19011- 2018) سټندرډونو په تړاو زده کړیز پروګرام پیل شو.

برنامه آموزشی ستندرد (ISO 22000-2018) و (ISO 19011- 2018) در اداره ملی ستندرد آغاز گردید.

Pagination