گالری رسانه

خوش آمد گویی مجدد کارمندان اداره ملی ستندرد برای معاون تخنیکی و رئیس مطابقت ارزیابی

د سټنډرډ ملي ادارې د کارکارکوونکو له خوا د دې ادارې تخنیکي مرستیال او د مطابقت ارزونې رییس ته یو ځل بیا ښه راغلاست و ویل شو.

کمیته تخنیکی تدوین ستندرد های کیمیاوی و پلاستیک دایر گردید

از گرامی داشت روز ملی بیرق در اداره ملی ستندرد تجلیل بعمل آمد.

سټندرډ ملي ادارې د بیرغ ملي ورځ ولمانځله

National Flag Day was celebrated at the Afghan National Standards Authority.

د پټرولیم سټنډرډونو پراختیا لپاره تخنیکي کمیټه جوړه شوې (TC # 6).

کمیته تخنیکی تدوین استندرد های مواد نفتی(TC#6) دایر گردید.

The Technical Committee for the Development of Petroleum Standards (TC # 6) was established.

د سټنډرډونو د مدیریت کیفیت تخنیکي کمیته TC2

کمیته تخنیکی تدوین ستندرد های مدیریت کیفیت TC2

TC2 Quality Management Standards Technical Committee

ازدیاد بی پیشینه عواید اداره ملی ستندرد

د سټنډرډ ملي ادارې اداري او مالي مرستیال په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو له استاذي سره وکتل.

Afghan National Standards Authority has signed a bilateral cooperation agreement with the Ministry of State for the Affairs of Martyrs and Disabled.

معاون اداری و امور مالی اداره ملی ستندرد با نماینده مردم هرات در ولسی جرگه دیدار نمود.

Pagination

گالری رسانه