گالری رسانه

A meeting of the National Board of Standards was chaired by the General Chairman of the ANSA.

د سټنډرډ د ملي ادارې بورډ یوه غونډه د دې ادارې د عمومي رییس په مشرۍ ترسره شوه.

جلسه هیئت رهبری اداره ملی ستندرد به رهبری رئیس عمومی این اداره تدویر یافت.

تسلیم دهی دوباره لابراتوار های مواد نفتی بندر حیرتان به اداره ملی ستندرد

Surfing Oil Quality Labs Assigned to National Standard Authority

د حیرتانو د نفتي ټوګو د کیفیت د تثبیت لابراتوارونه د سټنډرډ ملي ادارې ته وسپارل شول

The deputy director of National Standard Authority (ANSA) met with the head of Herat Provincial Council

معاون اداره ملی ستندرد (انسا) با رئیس شورای ولایتی هرات دیدار نمود

د سټنډرډ ملي ادارې (انسا) مرستیال د هرات د ولایتي شورا له رییس سره لیدنه وکړه.

معاون اداره ملی ستندرد با هیئت همراه شان از والی هرات دیدار نمودند

د سټنډرډ ملي ادارې (انسا) رهبرۍ پلاوي د هرات له والي سره لیدنه وکړه.

The Deputy Chief Along With delegation of the National Standard Authority Met With Herat Governor

د نفتي موادو د تثبیت مسوولیت د نفتي موادو او اوبلن ګاز د چارو د تنظیم ادارې څخه د سټنډرډ ملي ادارې ته ولېږدول شو

Responsibility for fueling the fuel by the management of oil and gas transferred to the national standard Authority.

مسئولیت تثبیت مواد سوخت از مدیریت نفت و گاز به اداره ملی ستندرد منتقل گردید.

The annual meeting of the Institute of Standards and Metrology for Islamic Countries was held

Pagination