ټاکل شوې چي په بنادرو کې د کیفیت د کنټرول او غوره والي په موخه له پرمختللو ماشین الاتو څخه ګټه پورته شي.