اداره ملی ستندرد از یک شرکت تصفیه مبلایل درولایت غزنی نظارت به عمل آورد