مطابقت ارزونه

 

د ولایاتو د مطابقت ارزونې ریاست

 

د ولایاتو د مطابقت ارزونې آمریت

 

تصدیق پاڼې

 

لابراتوارونه

 

ولایتی څانګې

 

د سوداګرۍ په وړاندې د تخنیکي خنډونو عمومي مدیریت

 

د ملي سټنډرډونو او ساختماني کوډونو پر تطبیق نظارت

مطابقت ارزونه