د سټنډرډ ملي ادارې( 5) مرکزي NTA خالي بستونو اعلان ته وسپارل شول .