شیوه کاری (پروسیجر)

پروسیجر کاری لابراتوار ها:

  1. در هرمورد دو نمونه بوده باشد( یعنی از هرجنس دو نمونه یک نمونه تحت آزمایش قرار گرفته ودومی آن نزد لابراتوار برای مدتی معینی حفظ میگردد).
  2. نمونه های رسماً ذریعه استعلام یا مکتوب و یا هم ذریعه ورقه درخواستی به عنوانی ادارملی ستندرد ارجاع گردد.
  3. در هرمورد ازمایش حق الاجرت لابراتواری با قیمت مناسب اخذ و ذریعه تعرفه به حساب عواید دولت تحویل میگردد.
  4. نمونه ها در کمترین مدت تحت آزمایش قرار گرفته و نتیجه آن بجانب مشتری رسماً ارایه میگردد.

شیوه کاری (پروسیجر)