در رابطه به اعلان بار اول 15 بست مسلکی ردیف ج و د بست های سوم، چهارم و پنجم مرکزی، اداره ملی ستندرد

Moasaq_admin
در رابطه به اعلان بار اول 15 بست مسلکی ردیف ج و د بست های سوم، چهارم و پنجم  مرکزی، اداره ملی ستندرد

Publish Date

Closing Date

Location کابل

اداره ملی ستندرد بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت امارت اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم و جذب افراد مسلکی و تخنیکی، به سلسله اعلانات قبلی خویش اینک بتعداد (15) بست مسلکی ردیف ج و د (3-4-5) مرکزی، رتب و معاش مربوط خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان می سپارد انضمام نامه هذا اعلان بستهای متذکره بشما گسیل است تا از طریق سایت رسمی خویش به نشر رسانیده و واجدین شرایط میتواند در بست های مورد نظردرخواست نمائید.  

به اطلاع واجدین شرایط که تابعیت افغانستان را داشته باشند رسانیده میشود، اعلان بست های فوق الذکر سر از تاریخ  1443/11/21 الی 1443/12/1 برای مدت (10) یوم کاری بوده، متقاضیان محترم میتوانند فــورمه های مخصوص در خواستی را بگونه حضوری از آمریت استخدام، ریاست منابع بشری واقع شهرک صنعتی، بزرگ راه کابل- جلال اباد اخذ و بعــد از خانه پری دو باره به ریاست منابع بشری، اداره ملی ستندرد تسلیم دهند، در صورت ضرورت به شماره تیلفون ذیل (0700074326  /  0780040070) تماس بگیرند. 

 

لست بست های قابل اعلان مسلکی مرکزی اداره ملی ستندردربیه و علوم اجتماعی

شماره

عنوان بست

رشته تحصیل

درجه تحصیل

 

موقعیت

تعداد

بست

ریاست مربوطه

تجربه کاری

1

متخصص تخنیکی تدوین ستندرد کودهای ساختمانی

انجنیری ساختمانی،انجنیری سیول، شهرسازی

لیسانس

مرکزی

1

3

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

2 سال مرتبط به وظیفه

2

متخصص تخنیکی تدوین ستندردهای و سایل و سامان آلات طبی و صحت

طب و فارمسی

لیسانس

مرکزی

1

3

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

2 سال مرتبط به وظیفه

3

متخصص تخنیکی تدوین ستندردهای نساجی وچرم

الکترومیخانیک،مخابرات، انجنیری برق تکنالوژی معلوماتی.

لیسانس

مرکزی

1

3

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

2 سال مرتبط به وظیفه

4

متخصص تخنیکی تدوین ستندردهای الکتروتخنیک و مخابرات

زراعت، فارمسی، کیمیا، بیولوژی، وتکنالوژی کیمیاوی

لیسانس

مرکزی

1

3

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

حداقل 2 سال تجربه مرتبط

5

آمریت آموزش معلومات و ترویچ ستندردها

تعلیم و تربیه و علوم اجتماعی

لیسانس

مرکزی

1

3

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

2 سال مرتبط به وظیفه

6

متخصص تخنیکی تدوین ستندردهای معادن

جیولوژی معادن، انجنیری پطرولیم، اکتشافات معادن، سروی جیولوژی.

لیسانس

مرکزی

1

3

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

2 سال مرتبط به وظیفه

7

کارشناس تدوین ستندردهای محیط زیست

ساینس و زراعت

لیسانس

مرکزی

1

4

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

1 سال تجربه مرتبط

8

کارشناس تدوین ستندردهای حلال

حقوق و علوم سیاسی، شرعیات، اداره و تجارت، اداره عامه، مدیریت عمومی،پالیسی عامه، جامعه شناسی.

لیسانس

مرکزی

1

4

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

حداقل 2 سال تجربه مرتبط

9

آمرمترولوژی

انجنیری، ساینس، فزیک

لیسانس

مرکزی

1

3

معاونیت تخنیکی

حداقل 2 سال تجربه مرتبط

10

مدیرعمومی مترولوژی

انجنیری و ساینس

لیسانس

مرکزی

1

4

آمریت مترولوژی

1 سال تجربه مرتبط

11

کارشناس تدوین ستندردهای وسایل و سامان آلات طبی و صحت

طب و فارمسی

لیسانس

مرکزی

1

4

ریاست تدوین و ترویج ستندردها

1 سال تجربه مرتبط

12

تکنیشن لابراتوارکتله

فزیک، کیمیا، ساینس تکنالوژی کیمیاوی ،

لیسانس

مرکزی

1

5

آمریت مترولوژی

1 سال تجربه مرتبط

13

تکنیشن لابراتوارطول

فزیک، کیمیا، ساینس

لیسانس

مرکزی

1

5

آمریت مترولوژی

1 سال تجربه مرتبط

14

مدیرعمومی لابراتوارموادساختمانی

نفت و گاز وانجنیری

لیسانس

مرکزی

1

4

آمریت لابراتوارها

1 سال تجربه مرتبط

15

تکنیشن لابراتوارمواد ساختمانی

 

انجنیری، ساینس

لیسانس

مرکزی

1

5

آمریت لابراتوارها

1 سال تجربه مرتبط

در رابطه به اعلان بار اول 15 بست مسلکی ردیف ج و د بست های سوم، چهارم و پنجم مرکزی، اداره ملی ستندرد