دررابطه به اعلان 11 بست های سوم و چهارم اداره ملی ستندرد.

Moasaq_admin
Thu, Dec 24 2020 12:59 PM
دررابطه به اعلان 11 بست های سوم و چهارم اداره ملی ستندرد.

Publish Date

Closing Date

Location

بست های مرکزی کابل


بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح وایجاد اداره سالم به سلسله اعلانات قبلی (11) بست سوم و چهارم سیتم جدید رتب و معاش مربوط اداره ملی ستندرد برای بار اول از طریق رقابت آزاد به اعلان رقابتی سپرده میشود انضمام نامه هذا اعلان بست متذکره بشما گسیل است تا از طریق سایت رسمی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نشر رسانیده و واجدین شرایط میتواند دربست های مورد نظرخود را کاندید نماند .

دانلود فورم

 

 

شماره

عنوان بست

بست

ریاست های مربوطه

درجه تحصیل

رشته تحصیلی

تجربه کاری

تاریخ آغازاعلان

تاریخ ختم اعلان

تعداد بست

 

 

1

کارشناس نظارت وتحقق پلان ها

سوم

ریاست پلان وپالیسی

لیسانس

اداره عامه، اقتصاد،اداره تجارت، اداره و مدیریت، پلانگزاری اقتصاد ملی، انکشاف پلانگزاری، مدیریت منجمنت، مدیریت توسعه، مدیریت پروژه، پالیسی عامه، مدیریت رهبری

2 سال مرتبط به وظیفه

1399/10/3

1399/10/14

2

 

 

2

آمریت تحقیقات ستندردها

سوم

معاونیت تخنیکی

لیسانس

انجنیری،مدیریت عمومی ،کیمیا،فارمسی ،تکنالوژی کیمیاوی،اقتصاد، اداره وتجارت ،حقوق، اداره عامه

3 سال دربخش تحقیقاتی ولابراتوارعلمی

1399/10/3

1399/10/14

1

 

 

3

امرتصدیق نامه های کیفی

سوم

ریاست ارزیابی مطابقت

لیسانس

تجارت واقتصاد

2 سال مرتبط به وظیفه

1399/10/3

1399/10/14

1

 

 
   

4

امرنظارت برتطبیق ستندردهای ملی وکودهای ساختمانی

سوم

ریاست تدوین وترویج ستندردها

لیسانس

انجنیری واقتصاد

2 سال مرتبط به وظیفه

1399/10/3

1399/10/14

1

   
   

5

آمریت انسجام پلان وپالیسی ها

سوم

ریاست پلان وپالیسی

لیسانس

پالیسی، اداره ومدیریت، اقتصاد،حقوق، پالیسی عامه

2 سال مرتبط به وظیفه

1399/10/3

1399/10/14

1

   
   

6

آمریت تفتیش داخلی

سوم

ریاست عمومی

لیسانس

دررشته های تفتیش، اقتصاد،حقوق اداره تجارت، اداره عامه،مدیریت عمومی، مدیریت مالی وحسابی

2 سال مرتبط یه وظیفه

1399/10/3

1399/10/14

1

   

7

آمریت حمایت واحدزنان خدمات ملکی

سوم

معاونیت اداری

لیسانس

علوم اجتماعی،تعلیم وتربیه، ادبیات، حقوق، مدیریت عمومی اداره تجارت، مدیریت منابع بشری، پالیسی عامه

2 سال مرتبط به وظیفه

1399/10/3

1399/10/14

1

   

8

متخصص تخنیکی تدوین ستندردهای وسایل وسامان آلات طبی و صحت

سوم

ریاست تدوین وترویج ستندردها

لیسانس

طب و فارمسی

دو سال در بخش ستندرد صحت و وسایل طبی

1399/10/3

1399/10/14

1

   

9

مفتیش تصدیق نامه کیفی سیتم مدیریتی

4

ارزیابی مطابقت

لیسانس

تکنالوژی صتعتی، رشته های مختلف انجینری، ساینس، اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت، حقوق

دو سال مرتبط به وظیفه

1399/10/3

1399/10/14

1

   

10

کارشناس تدوین ستندردهای وسایل وسامان آلات طبی وصحت

4

ریاست تدوین ستندردها

لیسانس

طب و فارمسی

دو سال در بخش ستندرد صحت و وسایل طبی

1399/10/3

1399/10/14

1

   

11

متخصص مشارکت عامه و خصوصی ppp

3

ریاست پلان و پالیسی

لیسانس

اداره عامه، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، انجینری، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، اداره عامه و پالیسی عامه، مدیریت عمومی، جامعه شناسی

دو سال مرتبط به وظیفه

1399/10/3

1399/10/14

1

   

 به اطلاع واجدین شرایط ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند رسانیده میشود، بست های فوق الذکر از تاریخ  1399/10/3 الی 1399/10/14برای مدت ده یوم کاری به اعلان رقابتی سپرده میشود. فورمه های مخصوص درخواستی بگونه حضوری از آمریت استخدام،ریاست منابع بشری و به گونه آنلاین به ایمیلی آدرس hrd@ansa.gov.af اسناد های تحصیلی، تجربه کاری، در صورت موجودیت قرارداد خط و کاپی تذکره بشکل PDF ارسال دارید. و یا درصورت ضرورت به شماره تیلفون 0780040070 ذیل تماس بگیرید.

   
   
   

 

دررابطه به اعلان 11 بست های سوم و چهارم اداره ملی ستندرد.