اعلان کاریابی

admin_omid
Mon, Jul 15 2019 11:59 AM
اعلان دو بست سوم اداره ملی ستندرد انسا

Publish Date

Closing Date

در رابطه به اعلان دو بست سوم اداره ملی ستندرد

منظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت ج ا . ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلانات قبلی اداره ملی ستندرد بست های ذیل را از طریق رقابت آزاد استخدام می نماید.

انضمام نامه هذا اعلان بست متذکره را از تاریخ 1398.4.24 الی 1398.5.3 مدت 10 یوم کاری از طریق وب سایت خویش به اعلان سپرده تا واجدین شرایط فورم در خواستی را حضوری یا از طریق وب سایت ذیل www.ansa.gov.af  دریافت نمایند و بعد از خانه پری با اسناد لازم به ایمیل آدرس اداره ملی ستندرد hrd@ansa.gov.af و کاپی آنرا به ایمیل آدرس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی csc.ansa@iarcsc.gov.af که در فورم درخواستی نیز تذکر یافته ارسال نماید.

 در صورت ضرورت در مورد جزیات بست ها به شماره های 0700074326، 0774456111 تماس حاصل و معلومات ارایه خواهد فرمود.

شماره

عنوان وظیفه

بست

تعداد بست

اعلان

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 

دانلود لایحه وظایف

1

مسئول امور تدوین میکانیزم معادلت

3

1

بار اول

1398.4.24

1398.5.3

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

2

آمر آموزش و ارتقای ظرفیت

3

1

بار اول

1398.4.24

1398.5.3

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف