در راستای تجلیل از روز جهانی ستندرد ۱۴ اکتوبر ۲۰۲۰ و هفته کیفیت