آمریت تثبیت نورم اداره ملی ستندرد به سطح گسترده، 993 عراده موتر شرکت دولتی ملی بس شهری را تعیین کرد