پروسیجر کاری

پروسیجر کلی دربخش مترولوژی که بعد از نهایی شدن قانون مترولوژی تطبیق خواهد شد، به شکل ذیل خواهد بود:

الف. "تایید نوعیت" که صرف در بنادر و برای وسایل و آلاتی که در بخش اندازه گیری وارد کشور گردد، صورت خواهد گرفت.

  • سایر خدمات از قبیل عیارسازی ،تایید اولیه ، تایید ثانویه به صورت کلی به شرح ذیل صورت خواهد گرفت
  1. ثبت و راجستر وسیله مورد آزمایش، کمپنی و یا شخص وارد کننده در دیتابیس مترولوژی
  2. ارائه بل فیس خدمات نظر به لایحه به مشتری یا متقاضی
  3. انجام آزمایش های مورد نظر با توجه به نوعیت وسیله اندازه گیری( هر نوع از خدمات صرف بعد از پرداخت فیس صورت می گیرد جدا از اینکه نتیجه مورد نظر رد یا تایید باشد.)
  4. ارائه نتیجه آزمایش در فارمت مشخص
  5. مهر و لاک یا الصاق برچسب
  6. ثبت مشخصات و بارکود ( سریال نمبر) در دیتابیس مترولوژی
  7. تسلیمی وسیله مورد آزمایش به مشتری یا متقاضی

پروسیجر کاری