پروسیجر تثبیت نورم

دررابطه به شیوه کاری این آمریت نظربه تقاضای وزارت ها وادارات دولتی ذریعه مکتوب رسمی صورت گرفته  که آزمایشات عملی بالای عراده جات ازیکصد کیلومتر الی دوصد کیلومتر صورت میگرید

بس ها دو مرتبه طور باردار و بدون بار صورت میگرید

ماشین آلات سرکسازی وساختمانی وزراعتی سه ساعت وبیشترازآن صورت می گیرد

کمپریسورها درهنگام ازمایش عملی مدت هشت ساعت دستگاه های مولد برق ووسایل تسخین درفی ساعت فعالیت طبق احکام مواد مندرج مقررات  تحت آزمایش عملی قرارداده میشود

 

طی مراحل نورم گذاری

به چهارمرحله نورم گزاری صورت میگرید

1- مرحله تشخیص مارک مدل  2- مرحله تعیین 3-مرحله خانه پری  فورمه ها 4- مرحله  تثبیت .

1- مرحله  تشخیص مارک مدل  عبارت ازهمان مشخصات است که حروف وارقام معین  که کارخانه مولد محصول خود را به آن علامه گذاری می کند که موقعیت آن دردروازه ویابالای انجن واسطه میباشد

 

نوع واسطه

مارک مدل واسطه

مارک مدل انجن

تعداد سلندر

نوع مواد سوخت

نوعیت گیربکس

سال تولید

نوعیت تایر

حجم سلندر

مملکت تولید کننده

پلنت یاکود

قدرت باربری یاتوناژ

لندکروزر

UZJ200L-GNTNKV

1UR-FE

8سلندره

پطرول

اتومات گیر

2009

دبل تایر

4608MM

جاپان

C41

5نفری

 

 

 

 

 

2- مرحله تعیین

برای تعیین نورم مصرف مواد سوخت عراده جات ،ماشین آلات ،دستگاه های مولد برق ووسایل تسخین نکات آتی مد نظر گرفته میشود.

1-عوارض تخنیکی عراده جات ،ماشین آلات ،دستگاه های مولد برق ووسایل تسخین طبق رهنمای تخنیکی باتجارب عملی ازطرف هیئت تخنیکی رفع ووضع تخنیکی آن به حالت نورمال آورده میشود .

2-ادارات مربوط کسانی را به حیث اعضای هیئت تعیین می نمایند که درتخنیک معلومات وتجربه کافی داشته باشند .

3-هرتجربه عملی به مقصد تعیین نورم مصرف مواد سوخت درمسافه یکصد کیلوگردش وفی ساعت یابیشتر از آن صورت میگیرد .

4-تعداد تجربه برای یک الی دو عراده ،ماشین آلات ،وسایل تسخین یک آنها انتخاب وازسه الی پنچ مرحله بصورت خالی وبا دار نورم آن تعیین میشود درحروف وارقام آنها سه حرف تفاوت داشته باشد هرکدام جداگانه یک یک مرتبه به صورت خالی وباردار تحت تجربه قرارمیگیرد .

5-اندازه گیری مقدارمواد سوخت درمحل توزیع مواد سوخت صورت گرفته وبعدازتجربه دوباره درهمان محل توزیع مواد سوخت اندازه گیری میگردد .

محاسبه مصرف مواد سوخت عراده جات به حساب لیتر دریکصد کیلومتر درماشین آلات دستگاه های مولد برق ووسایل تسخین درفی ساعت فعالیت صورت میگیرد

عراده هائیکه با میل سنج تجهیز شده باشند برای تعیین نورم مصرف مواد سوخت آن یک مایل معادل (1.609)کیلومتر محاسبه میگردد

3- مرحله خانه پوری فورمه ها :

 حروف ،ارقام عراده جات ،ماشین آلات ،دستگاه های مولد برق ووسایل تسخین ازقبیل مارک مدل ،مارک انجن ،تعداد سلندر،نوع مواد سوخت ،نوعیت گیربکس ،توناژ،سال تولید ،حجم سلندروسایرمشخصات تخنیکی درج این فورمه ها میگردد .

4-مرحله تثبیت

جلسات کمیته تثبیت نورم تحت نظرنماینده گان باصلاحیت وزارت های سکتوری هفته یکبار به روزهای دوشنبه تدویر ودررابطه به تثبیت نورم های مصرفی عراده جات ،ماشین آلات ،دستگاه های مولد برق ووسایل تسخین به ملاحظه وبررسی اعداد وارقام حاصله ازتجارب بادرنظرداشت نورم های قبلی واستفاده ازمیتود مقایسه تصمیم اتخاذ گردیده وبعد ازتائید کمیته موظف ومنظوری مقام اداره ملی ستندرد به مرجع متقاضی تکثیر میگردد.

 

پروسیجر تثبیت نورم