نظارت بر تطبیق ستندردهای ملی وکودهای ساختمانی

آمریت نظارت برتطبیق ستندردهای ملی وکودهای ساختمانی درچوکات ریاست ارزیابی مطابقت فعالیت دارد. که این آمریت مطابق به لایحه وظایف دربخش های نظارت ازستندردهای ملی وکودهای ساختمانی، ارایه رهنمودها، سفارشات، برنامه های آموزشی به ادارات دولتی وغیردولتی، نظارت ازمارکیت، پروسه برنامه جمع آوری نظریات، پیشنهادات ومشکلات درپیوندبه تطبیق ستندردهای ملی وکودهای ساختمانی فعالیت دارد.

ازآنجائیکه پروسه نظارت نیازمند معلومات دقیق وبه موقع میباشد. بناً جمع آوری معلومات وارقام درست برای نظارت توسط کارمندان نظارت انجام داده می شودکه این ارقام جمع آوری شده توسط آمر، مدیر ویا کارمندان تیم نظارت کننده برای بررسی پیشرفت پروسه های نظارتی مورد استفاده قرار میگیرند.

کارهای آمریت نظارت در پروسه نظارت ازستندردهای ملی وکودهای ساختمانی مطابق به قانون ستندردسازی ومحوطه کاری قرارذیل میباشند.

  1. کنترول وبررسی پروسه نظارت ازکاربرد ستندرد های ملی جهت طرح وتطبیق مقررات تخنیکی توسط ادارات دولتی وغیردولتی  جهت تطبیق ستندردهای ملی درامورمربوطه ادارات به منظوربلند بردن کیفیت کا ری آنها.
  2. نظارت ازکاربرد ستندرد های ملی درامورمربوط به  ارزیابی مطابقت، مراقبت ازمارکیت وکنترول کیفیت پروسه های تولیدی وتجارتی جهت بلند بردن کیفیت تولیدات ومحصولات.
  3. نظارت وبررسی ازچگونگی ارایه رهنمودها، سفارشات وبرنامه های آموزشی به ادارات دولتی وغیردولتی جهت ترویج واستفاده ازستندردهای ملی
  4. مطالعه وبررسی گزارش های کارشناسان مربوط درخصوص عدم رعایت ستندردهای ملی وارایه گزارش های تحلیلی برای مسؤلین تفتیش وتعقیب عدلی به منظورجلوگیری ازفعالیت های خودسرانه وخلاف ستندرد های ملی درمارکیت.

نظارت بر تطبیق ستندردهای ملی وکودهای ساختمانی