مصاحبه و نظرخواهی ها

 

                                                                                                             شهرت

 

اسم

احمد سعید نبی زاده 

وظیفه

 متخصص زراعت از ولایت هرات

شماره تماس

 

ایمیل ادرس

 

نظر :

ستندرد عبارت از یک سلسله نورم ها و قواعد قبول شده میباشد که از طرف یک اداره معتبر بر یک کالا وضع میگردد. نقاط قوت ستندرد عبارت از کنترول منظم بر تولیدات و بلند بردن کیفیت و مصئونیت یک کالا میباشد و نقطه ضعف آن عبارت از ایجاد محدودیت ها بر کالا ها میباشد. رعایت ستندرد ها در یک جامعه باعث قانون مند شدن تمام محصولات تولیدی و جلب رضایت مشتریان و مصرف کننده گان میباشد. قبلاً بنده از کالای ستندرد استفاده نموده ام که کالای مذکور دارای مشخصات_ لیبل_ مشتری محور و بدون کدام ضرر و نواقص بود. به دلیل اینکه در کالای ستندرد تمام قوانین و طرزالعمل های صحی و نورم های جهانی رعایت گردیده است باید از ان استفاد گردد و زمانی ما مطمئن می شویم که یک کالا ستندرد است که دارای مشخصات و لیبل بوده و بارکود داشته باشد و نیز مارک ISO روی کالا دیده شود. راه جلوگیری از ورد کالا های بی کیفیت در بازار تطبیق قوانین از طرف نهاد های دولتی و ذیدخل و فشار آوردن مشتریان و استفاده کننده گان بالای شرکت ونهاد های تولیدی برای رعایت نورم ها و ستندرد ها میباشد که نقش اداره ستندرد تهیه نورم ها و تطبیق آن بر کالا های تولیدی میباشد. توقعات ما و مردم از اداره نورم و ستندرد عبارت از ساختن ستندرد ها به تمام کالا ها و تطبیق الزامی آن بر کالا های تولیدی.

 

                                                                             شهرت

 

 اسم

احمد راشد احمد یار

وظیفه

مسول مصونیت غذایی وزارت صحت عامه 

شماره تماس

 

ایمیل ادرس

 

نظر :

ستندرد عبارت از رعایت نمودن تمام اصول دریک مواد  تولیدی وتوریدی میباشد و  نقاط قوت آن دسترسی به مواد درست و دسترسی شایسته وبا کیفیت میباشد و نقاط ضعف آن رعایت نه نمودن ستندرد میتوان گفت که مواد با کیفیت نخواهم داشت. مراعت کردن ستندرد در یک جامعه سبب پیشرفت خود جامعه میشود. تااکنون از ستندرد  و تطبیق آن معلومات کافی نداشتم اما بخاطر که جامعه و مردم صحت مند داشته باشیم باید از کالای با کیفیت استفاده کنیم و داشتن علامت ستندرد در مواد میتواند اطمینان  ما را فراهم سازد که کالا مذکور با کیفیت است. ما میتوانیم با نظارت دوام دار از تورید و تولید مواد غیر ستندرد در کشور جلوگیری نمائیم. داشتن مواد ستندرد تاثیر مستقیم و مثبت بالای اقتصاد کشور دارد. خواست مردم از اداره ستندرد اینست که ستندرد های جدید و مدرن مواد تولیدی و توریدی را دیزاین و در قسمت تطبیق آنها آگاهی دهی و همکاری با ادارات مربوطه نماید.

 

                                                                             شهرت

 

اسم

 غلام سرور محمدی

وظیفه

مسول تدارکات ملی زعفران افغانستان و رئیس ایمنی  (زعفران)

شماره تماس

 

ایمیل ادرس

 

نظر :

هر چیز یا هر فعالیتی که دریک اصول پذیرفته شود ستندرد است نقاط قوت آن عبارت از کنترول منظم از تولیدات وبلند بردن کیفیت ومصنونیت یک کالا نقاط ضعیف آن عبارت از ایجاد محدودیت ها بر کالا ها می باشد. مراعت نمودن ستندرد ها در یک جامعه یک نواخت به وجود آورده واز کیفیت آن مستفید واطمینان حاصل می گردد. کالا های ستندرد احساس مصنونیت و کارایی بهتر داشته و میتوانیم با اطمینان خاطر آنرا به مصرف رسانیم. و استفاده از کالا ستندرد نواقص و عوارض جانبی کاسته میشود و استفده آن اقتصاد ما را بهبود می بخشد. بخاطر اینکه مطمئن شویم اجناس را که استفاده میکنیم ستندرد است باید معلومات در باره ستندرد و کیفیت ستندرد داشته باشیم. در صورتیکه که آگاهی دهی و کنترول از ستندرد در جامعه صورت گیرد و علامت ستندرد در روی کالا درج شود از ورود اجناس بی کیفیت جلوگیری صورت میگیرد. در صورت که اداره ملی ستندرد ستندرد ها را در جامعه تطبیق نماید صادرات و استفاده کالا زیادتر شده و اقتصاد کشور تقویه می گردد و توقع ما این است که تمام ستندرد های که در جهان تهیه شده است به سطح ملی تهیه گردد و افراد جامعه از آن آگاه گردند.

 

                                                                             شهرت

 

 اسم

احمد فریدون کاکر

وظیفه

 کارمند وزارت زراعت آبیاری و مالداری

شماره تماس

 

ایمیل ادرس

 

نظر :

ستندرد معیارهای قبول شده ایست که از طرف ادارات بین المللی و ملی بر روی یک محصول تعین میگردد. نقاط قوی آن مصئون بودن محصول و نقاط ضعیف بالا بودن قیمت آن است. نتیجه مراعت شدن ستندرد در جامعه مردم را از اضرار و عوارض جانبی در امان ساخته و از مزایای آن همه مستفید میگردد. کالای ستندرد به شکل مصئون به معیارهای جهانی تهیه میگردد و بخاطر مصئون بودن و عدم عوارض جانبی از آن باید استفاده نمائیم و بخاطر اینکه مطمئین شویم کالای متذکره ستندرد است باید قبلا در مورد ستندرد آن معلومات حاصل نمائیم و جهت جلوگیری از ورود مواد بی کیفیت باید تجاران، تولید کنندگان، تورید کننده گان و کنترولر ها از ستندرد آگاهی حاصل نمایند و کنترول قوی بالای محصولات در مارکیت داشته باشیم که در این بخش اداره ملی ستندرد نقش مهم و بارز را در تهیه ستندرد ها و تطبیق آن دارد و مکلف است تمام ستندرد های جهانی را تهیه و در آگاهی و به دسترس قرار دادن به مصرف کننده گان کوشا باشد.

 

مصاحبه و نظرخواهی ها