در رابطه به اعلان (3) بست مرکزی اداره ملی ستندرد

Moasaq_admin
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ - ۱۰:۲۰
در رابطه به اعلان 3 بست مرکزی اداره ملی ستندرد

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

در رابطه به اعلان (2) بست هفتم دریوران و (۱) بست هفتم آشپز مربوط اداره ملی ستندرد

بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت ج ا . ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلانات قبلی اداره ملی ستندرد بست های ذیل را از طریق رقابت آزاد استخدام می نماید.

انضمام نامه هذا اعلان بست متذکره را از تاریخ 1398/11/12 الی 1398/11/22مدت 10 یوم کاری از طریق وب سایت خویش به اعلان سپرده تا واجدین شرایط فورم در خواستی را حضوری یا از طریق وب سایت ذیل www.ansa.gov.af  دریافت نمایند و بعد از خانه پری با اسناد لازم به ایمیل آدرس اداره ملی ستندرد hrd@ansa.gov.af و کاپی آنرا به ایمیل آدرس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی csc.ansa@iarcsc.gov.af  که در فورم درخواستی نیز تذکر یافته ارسال نماید.

 در صورت ضرورت در مورد جزیات بست ها به شماره های 0700074326، 0774456111 تماس حاصل و معلومات ارایه خواهد فرمود

 

شماره

عنوان وظیفه

بست

تعداد بست

اعلان

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 

دانلود لایحه وظایف

1

بست هفتم، دریور خدمتی مربوط ریاست اداری و امور مالی.

7

2

بار اول

1398/11/12

1398/11/22

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

   2 بست هفتم، آشپز مربوط ریاست اداری و امور مالی.    7   1 بار اول 1398/11/12 1398/11/22

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies

در رابطه به اعلان (3) بست مرکزی اداره ملی ستندرد