خدمات تثبیت نورم

عرضه خدمات

تعیین وتثبیت  نورم مصرف مواد سوخت عراده جات ماشین آلات ،دستگاه های مولد برق ووسایل تسخین وزارت ها وادارات دولتی درمرکز وولایات جهت تنظیم بهترامورحسابی .

تجربه (ترائی)وسایط وماشین آلات دستگاه های مولد برق وسایل تسخین مختلف النوع .

ارائیه مشوره های تخنیکی به ارگان های ذیرط  

تکثیر نورم های مصارفاتی به ارگان های ذیربط

سفربه ولایات جهت تعیین وتثبیت

خدمات تثبیت نورم