اعلان کاریابی

بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت ج ا . ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلانات قبلی اداره ملی ستندرد بست های ذیل را از طریق رقابت آزاد استخدام می نماید.

انضمام نامه هذا اعلان بست متذکره را از تاریخ 1398.2.1 الی 1398.2.12 مدت 10 یوم کاری از طریق وب سایت خویش به اعلان سپرده تا واجدین شرایط فورم در خواستی را حضوری یا از طریق وب سایت ذیل www.ansa.gov.af  دریافت نمایند و بعد از خانه پری با اسناد لازم به ایمیل آدرس اداره ملی ستندرد hrd@ansa.gov.af و کاپی آنرا به ایمیل آدرس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی csc.ansa@iarcsc.gov.af  که در فورم درخواستی نیز تذکر یافته ارسال نماید.

 در صورت ضرورت در مورد جزیات بست ها به شماره های 0700074326، 0754030582 تماس حاصل و معلومات ارایه خواهد فرمود.

شماره

عنوان وظیفه

بست

تعداد بست

اعلان

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 

دانلود لایحه وظایف

1

آمر محاسبه مالی

3

1

بار اول

1398.2.1

1398.2.12

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

2

PPP

3

1

بار اول

1398.2.1

1398.2.12

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

3

مدیر عمومی پلان و احصائیه

4

1

بار اول

1398.2.1

1398.2.12

 

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

4

مدیر حوالجات

5

1

بار اول

1398.2.1

1398.2.12

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

اعلان کاریابی