دررابطه به اعلان 2 بست پروژه ای NTA اداره ملی ستندرد.