کیفیت گاز وارداتی و مشکلات تجاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.