گالری رسانه

Afghan National Standards Authority (ANSA) press conference

د افغانستان د سټنډرډ ملي ادارې (انسا) خبري ناسته

جریان کنفرانس خبری اداره ملی ستندرد افغانستان (انسا)

ذبیح الله زیارمل به حیث رئیس عمومی اداره ملی ستندرد معرفی گردید.

زبیح الله زیارمل د سټنډرډ ملي ادارې د لوی رییس په توګه وټاکل شو.

د افغانستان د کمال خان بند ـ د ۱۴۰۰هـ) کال دویم زېری

Afghanistan Kamal Khan Dam – The second good news of the year 1400

بند کمال خان افغانستان - دومین مژده سال ۱۴۰۰

د سټنډرډ ملي ادارې رهبرۍ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې د تېر مالي کال 1399 راپور وړاندې کړ.

ANSA Leadership presented the report of last financial year 1399 in the government media & information system.

رهبری اداره ملی ستندرد در برنامه حسابدهی دولت به ملت گزارش سال مالی گذشته 1399 را ارائه نمودند.

اداره ملی ستندرد افغانستان در عرصه ستندرد گام های مثبت و اساسی را برمیدارد.

د سټنډرډ ملي اداره په افغانستان کې د سټنډرډ جوړونې په برخه کې مثبت او بنسټیز ګامونه پورته کوي.

Afghanistan National Standards Authority is taking positive and fundamental steps to build standards in Afghanistan.

Quality Management System Information Clip ISO 9001 - 2015

د کیفیت د مدیریت معلوماتی کلیپ ISO 9001 - 2015

Pagination

گالری رسانه