پروسیجر تصدیق نامه های کیفی

 

 پروسیجر سرتفیکشن

 

 

 

 

بطور عمومی روند صدور تصدیقنامه های کیفی از چهار بخش اساسی ذیل  متشکل میباشد:

  1. پروسه درخواستی
  2. پروسه تفتیش
  3. پروسه صدور تصدیقنامه
  4. پروسه تقتش نظارتی

که به هرکدام آن بطورمفصل پرداخته میشود.

 

 

  • پروسه درخواستی:

 پروسه فوق الذکر فعالیتهای فرعی ذیل را دارا میباشد:

1.1 دریافت درخواستی:  مشتری از طریق انلاین یا بشکل حضوری جهت اخذ تصدیقنامه کیفی فورم دریافت کرده میتواند.

بعد از دریافت درخواستی آنرا خانه پری مینماید که بعد از خانه پری فورم متذکره آنرا تسلیم بخش تصدیق دهی مینماید، بخش تصدیق دهی فورم را بشکل دقیق مطالعه و درصورت ضرورت جویای معلومات بیشتر از مشتری میشوند که در آنصورت امکان رد و یا تائیدی درخواست امکان پذیر است که در صورت تائیدی به مرحله بعدی میرویم.

 

پروسیجر

 

 

  •  تفتیش:

تفتیش، پروسه سیستماتیک، مستقل ومستند جهت بدست آوردن شواهد عینی وارزیابی عینی جهت تعین اینکه تا چی حد معیارات به انجام رسیده است که پروسه آن بشکل ذیل میباشد.

12. تفتیش ابتدائی:

درین مرحله بعد از امضای توافقنامه عدم افشا، مشتری تمام اسناد و مدارک مورد نیاز را دردسترس مفتشین نهاد تصدیق دهی قرار میدهد که مفتشین تصدیق دهی بعد از مطالعه ابتدایی اسناد و مدارک از شرکت درخواست دهنده دیدن بعمل آورده که طی آن مطمئن شود تا مواردیکه در اسناد و مدارک ذکر شده است در عمل نیز پیاده شده است یا خیر؟  که بعد از بازدید از شرکت و توصیه های لازم تیم تفتیش مرحله اول به وظیفه خویش پایان میدهد.

 

مرحله تفتیش

 

2.2-  تفتیش مرحله دوم:

 

این مرحله تفتیش که بنام تفتیش تصدیق دهی یاد میشود مفتشین تحت رهبری سرمفتش بشکل بصری، نمونه گیری، جمع آوری معلومات ومصاحبه ها تفتیش خویش را انجام میدهند که بعد از انجام تفتیش، سرمفتش یافته ها را در نشست نهایی تفتش با مشتری برگزار کرده و عدم مطابقت ها را برایش انگشت نما ساخته و گزارش خویش را در رابطه به تفتش انجام شده به مدیر عمومی تصدیقنامه های کیفی سیستم تسلیم میکند که مدیر نامبرده گزارش خوش را به کمیته تصدیق دهی که در راس آن رئیس ارزیابی مطابقت قرار دارد شریک میسازد.

مرحله دوم

 

 

  •   پروسه صدور تصدیقنامه های کیفی:

این مرحله مبین آغاز عملی صدور تصدیقنامه های کیفی سیستم های مدیریتی میباشد که بعد ازاتمام مراحل تفتیش وارایه گزارش به کمیته تصدیق دهی دررابطه به مشتری معین راجع به صدور ویا عدم صدورتصدیق نامه کیفی سیستم مدیریتی مشخص تصمیم اتخاذ میگردد.

 

4
  •  پروسه تفتیش نظارتی:

بعد ازآن که یکی ازنهاد ها درمطابقت به ستندرد مشخص سیستم های مدیریتی جهت اخذ تصدیق نامه تفتیش وتصدیق گردیده وتصدیق نامه کیفی سیستم مشخص مدیریتی برایش اعطا گردید جهت استمرار ونگهداشت الزامات ستندرد مرتبط الی ختم میعاد تصدیق نامه کیفی پروسه نظارت برعملکرد تفتیش راه اندازی میگردد.

 

 

پروسیجر تصدیق نامه های کیفی