موانع تخنیکی فراه راه تجارت (TBT)

مدیریت عمومی (TBT) در سال )۲۰۱۶م( در چوکات انسا از آن وقت به فعالیت آغاز نمودند که افغانستان عضو سازمان جهانی (WTO) گردید. (WTO) که سروکار شان با قوانین تجارت هستند، وظیفه اصلی شان ساده نمودن و تسهیل نمودن تجارت جهانی است. توافق نامه (TBT) یکی از توافق نامه مهم و گام های ضروی از توافق نامه سازمان جهانی(WTO) به شمار میرود. این توافق نامه اساس قانونی برای تجارد جهانی شمرده میشود تا با عملی نمودن این توافق نامه برای تجارت کدام موانع ایجاد نگردد. همچنان اهداف اساسی این توافق نامه این است که دولت مجبور نماید تا همه پالیسی های تجارت در چوکات همین توافق نامه بسازد.

اصول اساسی توافق نامه موانع تخنیکی فراه راه تجارت عبارت است از:

  • جلوگیری از موانع در مقابل تجارت
  • رفتار بدون تبعیض
  • هماهنگی در مقررات تخنیکی، ستندردها او ارزیابی مطابقت

 

موانع تخنیکی فراه راه تجارت (TBT)