معلومات مختصر در مورد تصدیق نامه های کیفی

تصدیقنامه کیفی:

بتاسی ازفقره (۱۹) ماده سوم قانون ستندردسازی:

سندکتبی است که ازطرف مرجع معتبرارزیابی مطابقت صادر گردیده وتطابق محصول را باستندرد ها یامقررات تخنیکی مربوطه تائید مینماید.

تصدیقنامه کیفی سیستم:

 تصدیقنامه های اند که خط تولید یا Production line  یک نهاد تولیدی را با درنظرداشت ستندرد مشخص مدیریت کیفیت تحت بررسی قرار میدهد.

اهداف تصدیقنامه کیفی سیستم مدیریتی:

یکی از اهداف عمده و اساسی تصدیقنامه های کیفی بلند بردن اعتبار مشتری بر اموال تولیدی و صادراتی، ایجاد رقابت سالم بین تولید کنندگان، ایجاد زمینه جهت راه یابی محصولات تولیدی کشور به مارکیتهای جهانی با علامت ستندرد افغانستان، اعتماد مشتری بر مارکیت و محصولات تولیدی و در کل حفظ مصئونیت و سلامت جامعه و کشور است.

 کنترول ازتصدیق دهی کیفیت اموال وثبت جوازها مطابق با شرایط آن، کنترول ازطرح علامت های ستندرد وتصدیق دهی کیفیت محصولات، تامین ارتباط کاری با کارمندان وادارات ذیربط.

مزایای تصدیقنامه کیفی سیستم مدیریتی:

  • کسب اعتماد بیشتر مشتری درمارکیت.
  • مناسب وکارا برای هردو نهاد های خورد وکلان.
  • مدیریت بهتر داخلی نهاد.
  • تسریع روند کاری.
  • افزایش مؤثریت ومثمریت.
  • حصول نتائج متوقعه.
  • ایجاد رقابت سالم در مارکیت های کشور.
  • مصئونیت مشتری.
  • رسیدگی بموقع به شکایات مشتریان.

 

 

 

معلومات مختصر در مورد تصدیق نامه های کیفی