معلومات عمومی

آمریت تثبیت نورم درمطابقت به قانون ومقررات مسولیت تعیین و تثبیت نورم مصرف مواد سوخت عراده جات ، ماشین آلات ،دستگاه های مولد برق (جنراتورها )ووسایل تسخین  را درسطح کشوربه عهده دارد

 ساحه تطبیق

وزارت ها ادارات دولتی پروژه ها موسسات تصدی ها، شرکت های دولتی .

سایر موسسات خصوصی نیز میتوانند از این نورم ها استفاده نمایند

هدف

انسجام بهتر امورتثبیت نورم مصرف مواد سوخت وسایط ،ماشین آلات زراعتی ،ماشین آلات سرکسازی وساختمانی ،دستگاه های مولد برق (جنراتورها)ووسایل تسخین وسایر مواد مصرفی وزارت ها وادارات دولتی درعرصه های عمده اقتصاد ملی

اهمیت کاری

جلوگیری ازمصارف غیرمفید به منظوراستفاده موثرازمواد مصرفی دروزارت ها وادارات دولتی جهت رشد اقتصاد ملی وموثریت تثبیت نورم های مصرفی درسطح کشور نظربه قانون ومقررات نافذه کشور

نورم (معیار)کمیت مطلقه ایست که ازاثرتجارب عملی وتحقیقات علمی بدست آمده بعداز منظوری مقام باصلاحیت قابل مجرا میباشد .

مواد سوخت

دیزل ،پطرول ،کاندانسات ،کراسین (تیل خاک )نفت خام ،گاز ،ذغال سنگ

عراده جات

تیزرفتارها ،بس ها ،مکربس ها ،باربر

ماشین آلات سرکسازی وساختمانی 

گریدرها ،رول ها ،اکسکواتورها ،بلدوزرها ،دمپر،شاول اکسکواتور،اسفلت کلچ ،کمپریسورها ،خطاندازی سرک ها ،کتر،ویل لودرها ،لودراکسکواتورها

ماشین آلات زراعتی

تراکتورها ،ماشین های علف دروی ،واترپمپ ها ،ماشین برش جنگلات وغیره

دستگاه های مولد برق

جتراتورها

 

وسایل تسخین

دستگاه های مرکزگرمی وسیستم های مشابه آن ،بخاری های  گازی ،اجاق های  گازی ،بخاری های چوب

ضریب های تزئیدی .

 قابل یاد آوری است که عراده جات ،ماشین آلات برعلاوه نورم اساسی تثبیت شده نظربه شرایط فعالیت شان مستحق ضریب های تزئیدی شهری ،خامه گردش ، چالانی جابجا ،زمستانی ،توناژ نیزشده میتوانند

ماده دوازدهم : برای عراده هایکه بالای سرک های خامه جغلدارشامل کتگوری (3--4-5) گردش نماید ازپنج الی بیست فیصد اضافه ازنورم اساسی عراده مجرا داده می شود.

ماده سیزدهم : برای عراده هایکه بالای سرک های خامه بی جغل خارج ازکتگوری (1-2-3-4-5) گردش نماید از ده الی سی وپنج فیصد اضافه ازنورم اساسی مجرا داده می شود .

ماده چهاردهم : درصورت گردش عراده بالای سرک های صعب العبور از پانزده الی پنجاه وپنج فیصد اضافه از نورم اساسی مجرا داده می شود .

تعدیل ماده هفدهم ضریب شهری

1- برای عراده های پطرولی بیست فیصد نورم اساسی.- برای عراده های دیزلی ده فیصد نورم اساسی

 ماده نزدهم : درموسم سرما طبق جداول شماره (1-2-3) این مقررات ضریب ها ی تزئیدی به قرار ذیل اجرامیگردد -. مناطق داری اقلیم گرم سه فیصد نورم اساسی-. مناطق دارای اقلیم نیمه سرد پنج فیصد نورم اساسی. - مناطق دارای اقلیم سرد ده فیصد نورم اساسی.

ماده دوم ضمیمه شماره دوم : برای عراده های ترانسپورتی که  بنا برضرورت ایجاب نماید به حرکت آهسته دورانی انجن (بدوری سلو ) چالان گذاشته شود تزئید ده فیصدنورم اساسی درفی ساعت مجرا داده می شود . 

ماده بيست وچهارم :براي عراده هاي باربري ازقبيل لاري،لوباي،نلكش،وعراده هاي مشابه ضريب هاي تزئيدي (بار) به قرارذيل محاسبه ومجرائي داده ميشود.

  1. عراده هاي (لاري) پطرولي كه تونا‍ژآنها پنج تن وكمترازآن باشديك ونيم ليترفي تن دريكصدكيلومتر.
  2. عراده هاي پطرولي كه توناژآنها بيشترازپنج تن باشديك ليترفي تن دريكصدكيلومتر.
  3. عراده هاي ديزلي يك ليترفي تن دريكصدكيلومتر.

به اساس جزء (ب): ماده اول ضمیمه شماره (2) مقرره مصرف مواد سوخت عرداه ها ترانسپورتی: بس ها ، مکروبس ها و مینی بس ها که در مسیر گردش (رفت وآمد) خود راکبین را حمل نماید پنج فیصد (٪5) بالای نورم اساسی آن افزود میگردد د رحالات که بس ها ، مکروبس ها و مینی بس ها در مسیر گردش خود بدون راکبین فعالیت نماید از نورم اساسی آنها پنج فیصد(٪5) تنقیص به عمل میآید.

به اساس جزء (ج): ماده اول ضمیمه شماره (2) مقرره مصرف مواد سوخت عراده های ترانسپورتی : پیکپ های که در مسیر گردش خود بصورت باردار فعالیت نماید بالای نورم اساسی آنها (٪4) چهار فیصد افزود میگردد.

نورم اساسی مصرف مواد سوخت جنراتورهائیکه ظرفیت تولیدی آنها بیشتراز(20) کیلووات باشد نظربه شرایط فعالیت وتولید عملی  برق جنراتور طبق احکام مواد مندرج مقرره مصرف مواد سوخت دستگاهای مؤلد برق (جنراتورها) ازصلاحیت خود موسسا ت میباشد.

اسناد تقنینی نورم ها

جریده رسمی مقررات مصرف مواد سوخت عراده های ترانسپورتی با نمبرمسلسل (425)تاریخ 30/حمل /1358

جریده رسمی مقرره مصرف مواد سوخت دستگاه های مولد برق بانمبرمسلسل (626)تاریخ 15/دلو/1365

جریده رسمی مقرره مصرف مواد سوخت ماشین آلات سرکسازی وساختمانی با نمبرمسلسل (798)تاریخ 1422هجری قمری دجمادی الاولی دمیاشتی 15 نیته .

جریده رسمی مقرره مصرف مواد سوخت ماشین آلات زراعتی بانمبرمسلسل (667)تاریخ 15/جوزا/1367

تعدیل ماده هفده هم دررابطه به ضریب شهری جریده رسمی با نمبر مسلسل (863)تاریخ 16/میزان /1384

تعدیل ماده (48)دررابطه به تعیین نورم دستگاه مرکز گرمی وسیستم های مشابه آن جریده رسمی با نمبرمسلسل (1020)تاریخ 20/2/1389

ضمیمه شماره (7)جریده رسمی بانمبرمسلسل (863)تاریخ 16/میزان /1384

ضمیمه شماره (8)جریده رسمی بانمبر مسلسل (835)تاریخ 31/اسد /1383

ضمیمه شماره (9)جریده رسمی بانمبرمسلسل (1015)تاریخ 5/حمل/1389

معلومات عمومی