معرفی کمیته های تخنیکی

اداره ملی ستندرد (انسا) با درک  اهمیت ستندرد ها و با در نظر داشت نیازمندی های جامعه مطابق پرانسیب های ملی و بین المللی و رهنمود های سازمان بین المللی ستندرد (ISO ) در جهت تدوین و انکشاف ستندردها از طریق کمیته های تخنیکی گام های موثر و ارزشمندی را داشته است. این اداره توانسته است تا در 13  سکتور فعالیت کمیته های خویش را آغاز نماید که هر کمیته را طور مختصر ذیلاً به شما معرفی مینماییم.

 

معرفی کمیته های تخنیکی

لینک دانلود

کمیته تخنیکی تدوین ستندرد های سیستم مدیریت کیفیت TC- 2

لینک دانلود

کمیته تخنیکی تدوین ستندردهای مواد غذایی و محصولات زراعتی TC-3

لینک دانلود

کمیته تخنیکی تدوین ستندرد های مواد دوایی و آرایشی TC- 4

لینک دانلود

کمیته تخنیکی تدوین ستندردهای مواد ساختمانی و تعمیراتی TC-5

لینک دانلود

کمیته تخنیکی تدوین ستندردهای موادنفتی TC-6

لینک دانلود

کمیته تخنیکی ستندردهای الکتروتخنیک و مخابرات TC-8

لینک دانلود

کمیته تخنیکی تدوین ستندرد های نساجی و چرم TC-9

لینک دانلود

کمیته تخنیکی تدوین ستندردهای محیط زیست TC-14

لینک دانلود

کمیته تخنیکی تدوین ستندرد های مواد کیمیاوی و پلاستیک TC-17

لینک دانلود

کمیته تخنیکی تدوین ستندرد های صحت و وسایل طبی    TC- 18

معرفی کمیته های تخنیکی