مسول دسترسی به اطلاعات

 

مسوول اطلاع رسانی

اسم: عاشق الله وزیری

وظیفه:سخنگوی و آمر آگاهی و ارتباطات عامه اداره ملی ستندرد

شماره:0093787086065

ایمیل: ashoqullah.waziri2000@gmail.com

 

 

مسول دسترسی به اطلاعات