مسول دسترسی به اطلاعات

عبدالباسط ملکزاده مدیر عمومی نشرات اداره ملی ستندرد

اسم : عبدالباسط ملکزاده

مدیر عمومی نشرات

شماره : 0728936510

ایمیل:‌malekzada@ansa.gov.af

b.malekzada1@gmail.com

مسول دسترسی به اطلاعات