لابراتوار مرکزی اداره ملی ستندرد

معلومات عمومی:

 کامپلکس لابراتواری اداره ملی ستندرد از سال 1386 بمنظور ایجاد و تقویت زیربنای ملی کیفیت وتطبیق ستندرد های ملی و بین المللی تحت یک چتر در بخش های آزمایشات:

لابراتوارهای اداره ملی ستندرد با داشتن تجهیزات مدرن و انجنیران مسلکی و باتجربه در چوکات اداره ملی ستندرد فعالیت می نماید.که جلوگیری از اموال بدون کیفیت کمک و حمایت از مستهلک بوده و همچنان باعث تقویت رشد اقتصاد ملی با استفاده از اموال با کیفیت در کشور میشود. . اولین بخش که فعالیت عملی را تحت چتر این کامپلکس لابراتواری آغاز نمود، لابراتوار مواد نفتی بوده که بعدا لابراتواری ساختمانی ، غذایی ، برق و اخیرآ لابراتوار قالین نیز ایجاد گردید.و در آینده ها پلان دارد که این انکشاف یابد و بمنظور ایجاد و انکشاف لابراتوارهای مرکزی اداره ملی ستندرد منحیث لابراتوار های ملی که بتواند تمام لابراتوارها ی کشور تحت چتر آن قرار داشته باشد  واز تطبیق و نظارت ستندرها ی تمام بخش ها ولابراتوارها (نفتی ، ساختمانی ، دوایی و سامان آلات طبی  ، غذایی ، نساجی ، الکتروتخنیک ، و..... )کنترول بعمل آورده بتواند .                                                                                                                   

اهداف: جلوگری از تورید ، تولید و عرضه مواد بدون کیفیت، بمنظور جلوگیری از آلوده گی محیط زیستی وحمایت از مستهلکین ، تطبیق ونظارت از ستندردهای ملی و ایجاد تقویت زیربنای ملی کیفیت در کشور میباشد.

فواید:  مزایا و مفاد این پروژه ارتباط مستقیم با تمام افراد جامعه (زن و مرد )، حیوانات ، نباتات ، صنعت داشته که با تطبیق ستندرد ها سطح معیشت مردم از اثر مصرف مواد با کیفیت بلند رفته ونیز با عث رشد صادرات ملی کشور با استفاده صدور سرتیفیکیت آزمایشی کمی و کیفی محصولات داخلی کشور در بازار های خارجی که به آن نیاز مبرم میباشد، میشود.

لابراتوار مرکزی اداره ملی ستندرد