قوانین

 

قوانین دانلود فایل
قانون ستندرد ملی برای دانلود کلیک نمائید
قانون اساسی افغانستان  برای دانلود کلیک نمائید
 قانون مطبوعات برای دانلود کلیک نمائید
قانون کار  برای دانلود کلیک نمائید
قانون جدید تدارکات  برای دانلود کلیک نمائید
طرزالعمل تدارکات برای دانلود کلیک نمائید
قانون کارکنان خدمات ملکی  برای دانلود کلیک نمائید
قانون دسترسی به اطلاعات برای دانلود کلیک نمائید
فورم تقاضای اطلاعات برای دانلود کلیک نمائید
   
   
   

قوانین