ریاست ارزیابی مطابقت

ریاست ارزیابی مطابقت در چوکات اداره ملی ستندرد از جمله یک ریاست مهم شمرده میشود که در ساختن زیربنای ملی کیفیت رول کلیدی دارد. ارزیابی مطابقت از از سه پروسه خاص تشکیل شوده که تست های لابراتواری، تفتیش و نظارت و همچنان دادن تصدیق نامه ها به پروسه های خدماتی، سیستم ها و محصولات دربر میګیرد.

این ریاست فعلا چهار آمریت در مرکز و هفت آمریت در ولایات دارند که آمریت هشتم شان در ولایت قندهار آغاز به فعالیت خواهند کرد تا در عرصه کنترول کیفیت مواد تولیدی و توریدی یک ګام مهم ... آمریت های مرکز عبارت است از: آمریت لابراتوار های لابراتواری، آمریت نظارت بر ستندردهای ملی و کودهای ساختمانی، آمریت تصدیق نامه های کیفی و آمریت ارزیابی مطابقت ولایات. آمریت های ولایات عبارت است از: هرات، بلخ، فراه، نیمروز، ننګرهار، فاریاب و کندز.

فعالیت ها و خدمات ریاست ارزیابی مطابقت در مرکز کابل فعلا در بخش تست مواد نفتی و ساختمانی میباشد  که در آینده نزدیک در عرصه مواد غذایی و سامان آلات برق هم آغاز به فعالیت خواهند کرد . در ولایات نخستین لابراتوار مواد ساختمانی در سال جاری افتتاح شود و همچنان در این ولایت خدمات لابراتوار مواد نفتی نیز دوام دارد. در ولایت هرات نیز لابراتوار های کنترول کیفیت مواد ساختمانی افتتاح خواهند شود.

ریاست ارزیابی مطابقت