قوانین، پالیسی ها، طرزالعمل ها، اسانامه ها، ستراتیژی ها و رهنمود ها

 

قوانین دانلود فایل
قانون ستندرد ملی برای دانلود کلیک نمائید
قانون اساسی افغانستان  برای دانلود کلیک نمائید
 قانون مطبوعات برای دانلود کلیک نمائید
قانون کار  برای دانلود کلیک نمائید
قانون جدید تدارکات  برای دانلود کلیک نمائید
قانون کارکنان خدمات ملکی  برای دانلود کلیک نمائید
قانون دسترسی به اطلاعات برای دانلود کلیک نمائید
   

 

طرزالعمل ها دانلود فایل
طرزالعمل تدوین ستندرد ها برای دانلود کلیک نمائید
طرزالعمل تدارکات برای دانلود کلیک نمائید
لیست ستندرد های ملی  برای دانلود کلیک نمائید

 

 قوانین، پالیسی ها، طرزالعمل ها، اسانامه ها، ستراتیژی ها و رهنمود ها