کاري تګلاره

د لابرټوارونو کاري پروسیجر

  1. له هر توکي دوه نمونې اخیستل کېږي (په دې معنی چې له هر جنس څخه دوه نمونې اخیستل کېږي. یوه نمونه تر ازمېیښت لاندې نیول کېږي او بله هم تر ټاکلي وخت پورې له لابرټوار سره ساتل کېږي.
  2. نمونې په رسمي توګه د استعلام یا مکتوب او یا هم د درخواستۍ پاڼې په وسیله د سټنډرډ ملي ادارې په سرلیک ارجاع کېږي.
  3. د هر جنس ازمېیښت د لابراټواري حق الاجرائات په مناسبه بیه ترسره کېږي او د تعرفې په وسیله د دولت عوایدو جمع کېږي.
  4. نمونې په لږ وخت کې تر ازمېیښت لاندې نیول کېږي او پایله یې مشتري ته په رسمي ډول وړاندې کېږي. 

 

کاري تګلاره