در مورد اعلان تدارکاتی پروژه عیار سازی ترازوها تناژبلند، وسایل و تجهیزات در بخش درجه حرارت ووسایل تکمیلی در بخش طول و کتله ضرورت سال مالی ۱۳۹۹ اداره ملی ستندرد (انسا).

Moasaq_admin
در مورد اعلان تدارکاتی پروژه عیار سازی ترازوها تناژبلند، وسایل و تجهیزات در بخش درجه حرارت ووسایل تکمیلی در بخش طول و کتله ضرورت سال مالی ۱۳۹۹ اداره ملی ستندرد (49)

Publish Date

Closing Date

اداره ملی ستندرد (انسا) از تمامی از تمامی داوطلبان واجد شرایط دعوت بع عمل می آورد تا در پروسه داوطلبی پروژه عیارسازی ترازو ها تناژ بلند، وسایل و تجهیزات در بخش درجه حرارت ووسایل تکمیلی دربخش طول و کتله این اداره اشتراک ورزیده، سافت شرطنامه را در فلش دیسک و یا CD  به دست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه،  قانون و طرز العمل تدارکات به طور سربسته بعد از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ یوم به آمریت تدارکات اداره ملی ستندرد (انسا) واقع سرک کابل جلال آباد نارسیده به ریاست افسوتر سابقه ارائه دارند. آفر های نا وقت رسیده قابل پذیرش نمی باشند.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ 700000  (هفتصد هزار افغانی) میباشد.