در رابطه به اعلان ۲۰ بست مرکزی و ولایتی اداره ملی ستندرد

admin_omid
یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۷ - ۸:۵۶
در رابطه به اعلان ۲۰ بست مرکزی و ولایتی اداره ملی ستندرد

Publish Date

Closing Date

بمنظور سپردن کار به اهل کار و تحقق اهداف عالی دولت ج ا . ا در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلانات قبلی اداره ملی ستندرد بست های ذیل را از طریق رقابت آزاد استخدام می نماید.

انضمام نامه هذا اعلان بست متذکره را از تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱۶ الی ۱۳۹۸/۶/۲۸ مدت 10 یوم کاری از طریق وب سایت خویش به اعلان سپرده تا واجدین شرایط فورم در خواستی را حضوری یا از طریق وب سایت ذیل www.ansa.gov.af  دریافت نمایند و بعد از خانه پری با اسناد لازم به ایمیل آدرس اداره ملی ستندرد hrd@ansa.gov.af و کاپی آنرا به ایمیل آدرس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی csc.ansa@iarcsc.gov.af  که در فورم درخواستی نیز تذکر یافته ارسال نماید. در صورت ضرورت در مورد جزئیات بست ها به شماره های (0774456111)،(0700074326)  تماس حاصل و معلومات اراژئه خواهد فرمود.

شماره

عنوان وظیفه

بست

تعداد بست

اعلان

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 

دانلود لایحه وظایف

1

بست سوم، هماهنگ کننده امور شورای عالی ستندرد

3

1

بار اول

۱۳۹۸/۶/۱۶

۱۳۹۸/۶/۲۸

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

2

بست سوم، متخصص تدوین کودهای ساختمانی

3

1

بار اول

۱۳۹۸/۶/۱۶

۱۳۹۸/۶/۲۸

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

3

بست سوم، متخصص تخنیکی تدوین ستندرهای الکتروتخنیک و مخابرات

3

1

بار اول

۱۳۹۸/۶/۱۶

۱۳۹۸/۶/۲۸

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

4

بست سوم هماهنگ کننده آموزش و معلومات ستندردها

3

1

بار اول

۱۳۹۸/۶/۱۶

۱۳۹۸/۶/۲۸

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

5

بست سوم، متخصص تخنیکی تدوین ستندرهای کود معادن

3

1

بار اول

۱۳۹۸/۶/۱۶

۱۳۹۸/۶/۲۸

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

6

بست سوم، آمریت تحقیقات ستندردها

3

1

بار اول

۱۳۹۸/۶/۱۶

۱۳۹۸/۶/۲۸

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

7

بست چهارم، کارشناس تدوین ستندردهای حلال

4

1

بار اول

۱۳۹۸/۶/۱۶

۱۳۹۸/۶/۲۸

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

8

بست چهارم، مدیر عمومی لابراتوار نساجی و قالین

4

1

بار اول

۱۳۹۸/۶/۱۶

۱۳۹۸/۶/۲۸

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

9

بست چهارم، مدیر عمومی نظارت بر تطبیق اوزان و مقیاس

4

1

بار اول

۱۳۹۸/۶/۱۶

۱۳۹۸/۶/۲۸

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

10

بست چهارم، کارشناس تحقیقات ستندرد

4

1

بار اول

۱۳۹۸/۶/۱۶

۱۳۹۸/۶/۲۸

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

11

بست چهارم، مفتیش تصدیق نامه کیفی سیستم مدیریتی

4

1

بار اول

۱۳۹۸/۶/۱۶

۱۳۹۸/۶/۲۸

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

12

بست چهارم، مدیرعمومی نظارت بر تطبیق ستندردها آمریت ستندرد نیمروز

4

1

بار اول

۱۳۹۸/۶/۱۶

۱۳۹۸/۶/۲۸

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

13

بست چهارم، مدیر عمومی نظارت بر تطبیق ستندردها آمریت ستندرد آقینه ولایت فاریاب

4

1

بار اول

۱۳۹۸/۶/۱۶

۱۳۹۸/۶/۲۸

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

14

بست چهارم، مدیر عمومی نظارت بر تطبیق ستندردها آمریت ستندرد ننگرهار ولایت ننگرهار

4

1

بار اول

۱۳۹۸/۶/۱۶

۱۳۹۸/۶/۲۸

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

15

 

 

 

16

بست چهارم، مدیر عمومی نظارت بر تطبیق ستندردها تورغندی آمریت ستندرد هرات

4

1

بار اول

 

۱۳۹۸/۶/۱۶

۱۳۹۸/۶/۲۸

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

17

بست چهارم، مدیر عمومی نظارت بر تطبیق ستندرد های اسلام قلعه آمریت ستندرد هرات

4

1

بار اول

۱۳۹۸/۶/۱۶

۱۳۹۸/۶/۲۸

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

18

بست چهارم، مدیر عمومی نظارت بر تطبیق  ستندرد ها آمریت ستندرد حیرتان

4

1

بار اول

۱۳۹۸/۶/۱۶

۱۳۹۸/۶/۲۸

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

19

بست چهارم، مدیر عمومی نظارت بر تطبیق ستندرها آمریت ستندرد فراه

4

1

بار اول

۱۳۹۸/۶/۱۶

۱۳۹۸/۶/۲۸

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

20

بست چهارم، مدیر عمومی تصدیق اسناد آمریت ستندرد کندهار

4

1

بار اول

۱۳۹۸/۶/۱۶

۱۳۹۸/۶/۲۸

لینک دانلود فورم خدمات ملکی

لینک دانلود لایحه وظایف

 

در رابطه به اعلان ۲۰ بست مرکزی و ولایتی اداره ملی ستندرد